ACTING

หลักสูตรอบรมศิลปะการแสดง
To be the star And get the Smart look

 

คุณเคยมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่

 • การพูดเหมือนท่อง – พูดเสียงเบา พูดไม่ชัด – เวลาทดลองแสดงแล้วรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ แข็งๆ เกร็งๆ – ไม่รู้จะแสดงสีหน้าท่าทางอย่างไรขณะแสดง
 • เข้าใจคนเดียว ถ่ายทอดไม่เป็น – ยืนต่อหน้าผู้คนจํานวนมากไม่ได้ Smart Acting ช่วยคุณได้

 

หลักสูตร Smart Acting นี้จะเพิ่มทักษะด้านความคล่องแคล่ว เสริมความมั่นใจ เสริม สร้างบุคลิกภาพที่ดี และได้ค้นหารู้จักกับตนเอง ผ่านแบบฝึกหัดและเทคนิคทางการแสดง เหมาะสําหรับ ทั้งผู้ที่ไม่มีประสบการณ์และผู้มีประสบการณ์ทางการแสดง โดยจะเน้นให้ผู้ เรียนเข้าใจพื้นฐานของการแสดง เครื่องมือของนักแสดง และสามาถนําไปประยุกต์ใช้กับ การดําเนินชีวิตประจําวันได้

 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแสดง SMART ACT - โดย ครูเลิฟ ดนัยภัทร พิบูลสงคราม
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและได้นําไปใช้พัฒนา ตนเองอย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถที่มีของแต่ละบุคคล เพื่อ นําไปพัฒนา และดําเนินอาชีพในอนาคต

คําถามที่พบบ่อยจากผู้เรียน

เรียนแล้วได้อะไร? ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์มากมาย จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์อย่างมือ อาชีพที่จะหมุนเวียนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งยังมีโอกาสในการก้าวเข้าสู่วงการ บันเทิง ทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง หากคุณมีความโดดเด่นเพียงพอ ที่สําคัญคุณจะได้รู้จัก ตัวเอง รู้จักเพื่อนใหม่ และแก้ไขข้อบกพร่องในบุคลิกภาพของคุณให้ดีขึ้น การเรียนการสอนจะเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนไม่รู้สึกถึงช่องว่าง ระหว่างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการเรียนการแสดงอย่างมาก

สิ่งที่ต้องเตรียมมาเข้าคลาสเรียน? สิ่งสําคัญของนักแสดงคือ ความพร้อมทั้ง เรื่องของร่างกาย เสียง และสมาธิที่ดี ดังนั้นผู้ที่เรียนการแสดงจําเป็นต้องดูแลเครื่องมือเหล่านี้ของนักแสดงตลอดเวลา นอกจากนั้นควรแต่งกายด้วยด้วยเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วรู้สึกสบาย เช่น เสื้อผ้าสําหรับออกกําลังกาย เสื้อยืด กางเกงขา สั้น กางเกงเล เป็นต้น และไม่ควรสวมเครื่องประดับ ที่อาจทําให้ร่างกายทั้งตนเองและผู้อื่น เกิดอันตรายได้

อาจารย์และครูผู้สอนเป็นใคร? อาจารย์และครูผู้สอน เป็นอาจารย์ที่มีปะสบการณ์ทั้งการแสดงและการสอนการแสดง มามากมาย อาจารย์ผู้สอน ได้ถูกคัดสรรมาตามความถนัดและความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง มี ทั้งอาจารย์ด้านการแสดงระดับมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนการแสดงจากทั้ง สถาบัน เอกชน และรัฐบาล นอกจากนั้น ยังมีศิลปินดารา ที่มีทั้งประสบการณ์และคุณวุฒิด้าน การแสดงอีกมายร่วมสอนอีกด้วย

เรียนจบแล้วได้เป็นดารา หรือศิลปิน หรือไม่? หลักสูตรนี้ไม่ได้มุ่งเน้นสร้างดารา หรือนักแสดง ดังนั้นการจะได้เป็นดาราหรือไม่ ขึ้น อยู่กับโอกาสและความเหมาะสม รวมทั้งความสามารถและความโดดเด่นของผู้เรียนเองด้วยว่า มีทักษะในการพัฒนาการเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงไร นั่นหมายถึงการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ไม่ได้เป็นเครื่องการันตี ว่าผู้ที่มาเรียนจะได้เป็นดาราทุกคน

ลำดับการเรียนการสอนของเรา

 

 

ให้ความรู้และฝึกทักษะพื้นฐานด้านการแสดง
ฝึกเทคนิคและการปฏิสัมพันธ์กับนักแสดงคนอื่น รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิลปินที่มีประสบการณ์
แก้ไขข้อบกพร่องเสริมความมั่นใจและช่วยแนะนําแก้ไข
Body Activity & Body Movement

ทักษะทางด้านร่างกาย นับเป็นความสามารถที่จําเป็นด้านหนึ่งของนักแสดง ดังนั้นนัก แสดงจําเป็นต้องรู้จักร่างกายของตนเอง และเตรียมพร้อมสําหรับการใช้งานตลอดเวลา การฝึก ให้รู้จักร่างกายของตนเองนั้น จะช่วยให้นักแสดงรู้ว่าร่างกายของตนเองนั้นสามารถทําอะไรได้ บ้าง เรียนรู้การควบคุมในการเคลื่อนไหวร่างกาย และหยิบประโยชน์จากร่างกายมาใช้สําหรับ ประกอบในการแสดงเพื่อการสร้างตัวละครในลักษณะต่างๆกัน นอกจากนั้นยังจะช่วยเสริม สร้าง บุคลิกภาพอันดี เพิ่มความคล่องแคล่ว และเสริมสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

Voice training & Diction

เครื่องมือที่สําคัญในการสื่อสารของนักแสดง คือ เสียง แต่การใช้เสียงอย่างไรให้เหมาะ สมกับการแสดงเป็นสิ่งที่นักแสดงต้องสามารถควบคุมได้และรู้จักการใช้อย่างถูกวิธี นักแสดง จําเป็นต้องรู้แหล่งที่มาของเสียง และรู้วิธีการหายใจที่ถูกต้องทั้งการหายใจเข้าและออก สามารถสื่อสารสัมพันธ์กับนักแสดงคนอื่นๆและผู้ชมได้อย่างชัดเจน และถูกอักขรวิธี เรียนรู้ ความสัมพันธ์ของเสียงกับการเคลื่อนไหวว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เรียนรู้การใช้ระดับเสียง ที่แตกต่าง ทั้งความดัง เบา / เร็ว ช้า /สูง ต่ำ นั้นบอกบุคลิกลักษณะของตัวละครอย่างไร และ ให้ความหมายที่แตกต่างกันอย่าไร

Concentration:
Magic If & Imagination

นักแสดงต้องสามารถแยกแยะโลกของละครและโลกของความเป็นจริงได้ แต่การจะทําให้โลกของละครสมจริงนั้น นักแสดงต้องอาศัยสมาธิและความเชื่อของนักแสดงเอง จึงจําเป็นที่นักแสดงจะต้องเปิดการรับรู้ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อช่วยฝึกในการสร้าง จินตนาการ ความเชื่อในมนต์สมมุติ ต้องรู้จักการ การฟัง การมอง และการสังเกต เรียนรู้ความต้องการของละครเหตุผลและแรงจูงใจในการกระทําต่างๆของตัวละคร สามารถแสดงบทบาท สมมุติ และสถานการณ์สมมุติได้

รายละเอียดหลักสูตรอบรมศิลปะการแสดง

สอนโดย
ครูเลิฟ ดนัยภัทร พิบูลสงคราม

และทีมครูมืออาชีพ

 • การแสดงเบื้องต้น (Basic Acting)

จํานวนที่รับ : ไม่เกิน 12 ท่าน
ระยะเวลาการอบรม : ครั้งละ 3 ชม. รวม 8 ครั้ง
คุณสมบัติผู้เรียน : บุคคลทั่วไป บุคคลที่สนใจอาชีพนักแสดง

 

หลักสูตรสําหรับปูพื้นฐานด้านการแสดง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการแสดงที่ถูกต้อง ฝึกฝนให้ผู้เรียนเชื่อมั่นใน ตนเองและกล้าแสดงออก ฝึก ให้ผู้เรียนเรียนรู้เครื่องมือสําคัญของนัก แสดง ได้แก่ ร่างกาย เสียง และสมาธิ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่นักแสดงต้อง ฝึกฝนในการควบคุมและใช้งาน รวมทงั้ ฝึกทักษะด้านการสอื่ สารผ่าน การอ่านบทละครและการตีความตัวละครต่างๆสําหรับการแสดง

 

 • การพัฒนาบุคลิกภาพผ่านการแสดง (Acting for Personality)

จํานวนที่รับ : ไม่เกิน 12 ท่าน
ระยะเวลาการอบรม : ครั้งละ 3 ชม. รวม 8 ครั้ง
คุณสมบัติผู้เรียน : บุคคลทั่วไป อาจารย์ พนักงานออฟฟิศ ผู้ที่ต้องการนําเสนองาน ฯลฯ

 

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนและพัฒนาบุคลิกภาพผ่านเทคนิคการ แสดงต่างๆในขั้นต้น เพื่อนํามาแก้ปัญหาที่พบบ่อยของคนทํางานใน ปัจจุบัน อาทิ สาเหตุของการแนะนําตัวที่ไม่น่าสนใจ การเดินหลังค่อม การพูดเสียงเบา การพูดเหมือนท่อง พูดแบบเข้าใจคนเดียวถ่ายทอด ไม่เป็น รวมทั้งการไม่ผ่อนคลายทําให้การแสดงออกทางสีหน้าร่างกาย ดูประดิษฐ์และปั้นแต่ง ซึ่งหลักสูตรนี้จะเพิ่มทักษะด้านความ คล่องแคล่ว เสริมความมั่นใจ ช่วยแก้ปัญหา และเสริมสร้างบุคลิกภาพ อันดีแก่ผู้เรียน

 

 • ศิลปะป้องกันตัวในงานแสดง (Fighting skill in drama)

จํานวนที่รับ : ไม่เกิน 12 ท่าน
ระยะเวลาการอบรม : ครั้งละ 2 ชม. รวม 6 ครั้ง
คุณสมบัติผู้เรียน : บุคคลทั่วไป

 

หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแสดงให้กว้างขวางขึ้น เป็น หลักสูตรที่เรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวเชิง ศิลปะป้องกันตัว ผู้เรียนจะ ได้ทราบข้อเท็จจริงและเทคนิคต่างๆในการแสดงประเภทคิวบู๊ จากนัก แสดงมืออาชีพ เช่น เทคนิคการต่อย เทคนิคการตบ เทคนิคการ ป้องกันตัวจากผู้ร้ายที่มาจากด้านหลัง รวมทั้งยังมีการสมมุติบทบาทสถานการณ์ต่างๆในการแสดงมาประกอบกับการการต่อสู้อีกด้วยอีก ด้วย เป็นหลักสูตรที่เหมาะสําหรับผู้ที่มีพื้นฐานการแสดงมาบ้างแล้ว

 

 • การใช้เสียงในงานพิธีกร (Vocal Technique for MC)

จํานวนที่รับ : ไม่เกิน 12 ท่าน
ระยะเวลาการอบรม : ครั้งละ 3 ชม. รวม 8 ครั้ง
คุณสมบัติผู้เรียน : บุคคลทั่วไป ผู้สนใจงานพิธีกร

 

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสําหรับผู้สนใจงานด้านพิธีกรหรือผู้ประกาศ รวมทั้งผู้ที่ต้องการพัฒนาและเรียนรู้กระบวนการใช้เสียงอย่างถูกวิธี ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นั้น จะเจาะลึกตั้งแต่การหายใจอย่างถูกวิธี แหล่งที่มาของเสียง รวมทั้งการนําการแสดงและการใช้เสียงผนวกเข้าด้วยกัน อย่างเป็นธรรมชาติ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการอ่านออกเสียงแบบตีความ ที่แตกต่างจากการอ่านทั่วไป รวมทั้งการใช้เสียงที่เหมาะสมและเป็น ธรรมชาติ โดยไม่ต้องปั้นเสียง เป็นต้น นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยังช่วย แนะแนวในการสอบใบผู้ประกาศของกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วย

 

 • การเขียนบทละครโทรทัศน์ (Play Writing for Television)

จํานวนที่รับ : ไม่เกิน 20 ท่าน
ระยะเวลาการอบรม : ครั้งละ 3 ชม. รวม 8 ครั้ง
คุณสมบัติผู้เรียน : บุคคลทั่วไป

 

เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้กระบวนการทํางานของนักเขียนบทละคร โทรทัศน์ แนวความคิด การคิดโครงเรื่อง การใช้ภาษาในการเขียนฯลฯ รวมทั้งเรียนรู้โครงสร้างของงานละครโททัศน์ งานละครประเภทต่างๆ อาทิ ละครแนวสืบสวนสอบสวน ละครตลก ละครย้อนยุคฯลฯ เพื่อ ศึกษากลวิธีต่างๆในการเขียนบทที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้ ขั้นตอนวิธีการถ่ายทํางานละคร ศัพท์เทคนิคต่างๆ เพื่อนํามาใช้ในการ เพิ่มทักษะและกระบวนความคิดแก่ผู้เขียนบทละคร

 

 • การอ่านเพื่อเล่าเรื่อง (Reader theatre)

จํานวนที่รับ : ไม่เกิน 12 ท่าน
ระยะเวลาการอบรม : ครั้งละ 2 ชม. รวม 8 ครั้ง
คุณสมบัติผู้เรียน : บุคคลทั่วไป

 

เป็นหลักสูตรที่ เรียนรู้ศิลปะการแสดงอีกรูปแบบหนึ่ง เน้นเรียนรู้การ เล่าเรื่องผ่านการอ่านในฐานะตัวละคร จึงเป็นศิลปะที่ต้องสื่อสารความ คิด อารมณ์และจินตนาการในบทวรรณกรรมให้แก่ผู้ฟัง โดยศึกษา กระบวนการตีความบท ความเข้าในตัวละคร การใช้น้ําเสียงต่างๆให้ เหมาะสมกับตัวละครในการเล่าเรื่อง รวมทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติเป็นผู้แสดง และผู้วิจารณ์ไปพร้อมๆกันอีกด้วย

 

หมายเหตุ : หากผู้เรียนมีโรคประจําตัว กรุณาแจ้งแก่อาจารย์หรือวิทยากรผู้สอน